Dagtilbuddet

Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103

(Jobrettet)

§103 Tilbuddet gælder borgere i alderen 18+, som på grund af fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og som ikke er i stand til at benytte tilbud efter anden lovgivning.

Tilbuddet retter sig mod borgere med:

 • Betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
 • Særlige sociale problemer, og som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i et tilbud om aktivering eller opnå ansættelse i job med løntilskud i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Pædagogisk støtte, praktisk og personlig hjælp.
Målgruppen vil ofte være borgere, der samtidig er indskrevet i et af vores døgntilbud. Målgruppen i døgntilbuddene kan have én til flere af disse problematikker:

 • Personlighedsforstyrrelse
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Andre psykiske vanskeligheder
 • Omsorgssvigt, andet socialt problem
 • Mental retardering (forstået som en IQ, der ligger i den nedre ende af normalniveauet)

For de borgere, som samtidig er indskrevet i vores botilbud, vil behandlingen af borgerens problemstillinger og diagnostiker også blive tilgodeset via en behandlingsplan, hvor også eventuelle observationer fra dagtilbuddet vil indgå, således at der er tale om et helhedsorienteret tilbud.

Målgruppen omfatter borgere, som har betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger, som gør, at de ikke kan opretholde beskæftigelse på normale vilkår eller vilkår, hvor der er støtte efter beskæftigelsesloven, og som derfor har brug for et beskyttet beskæftigelsestilbud eller et aktivitets- og samværstilbud.

Det kan f eks være borgere, som bor i et §107 / §108 tilbud, og det kan være borgere, der i forlængelse af STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og evt. ressourceforløb, er vurderet berettiget til førtidspension, pga. deres individuelle problematik, men som har behov for vedligeholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller af deres livsvilkår.

Der vil være mulighed for dagtilbudsaktivitet i flere forskellige værksteder:

 • Zoo værksted
 • Køkken- og bageri værksted
 • Pedel værksted
 • Cykel- og autoværksted

Endvidere er der mulighed for at deltage i forskellige valgfagslinjer:

 • Kreativ design (Tekstil, Keramik eller Smykkefremstilling)
 • Sundhed (Fitness eller Kost og ernæring)
 • Jobsøgning (CV og ansøgninger, Jobportaler eller Jobnet)

Aktivitets- og samværstilbud, § 104

(Aktivitetsrettet)

§104 Tilbuddet gælder borgere i alderen 18+, der har så store begrænsninger, at de ikke kan deltage i egentlig beskæftigelse i forhold til arbejdsmarkedet, og som har behov for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og gøremål, med det sigte at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder og livsvilkår.

Tilbuddet retter sig mod borgere med:

 • Betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Særlige sociale problemer
 • Et behov for socialt samvær og aktiviteter i et fællesskab
 • Et behov for et fristed, der kan give betingelser for personlig udvikling

For borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan der være behov for at yde aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i almindelige daglige levefunktioner (ADL-træning), sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter, blandt andet  aktiviteter der kan medvirke til at give tryghed og være en aktivitet, som forbedrer kommunikation, valgmuligheder og medindflydelse.

Ifølge Serviceloven § 104 skal personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer have aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller livsvilkår.

Aktiviteter under §104-tilbuddet har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen. De retter sig især imod borgere med et behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til at, at borgeren kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Tilbuddet kan også have en vigtig funktion, som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling.

Der vil være mulighed for dagtilbudsaktivitet i flere forskellige værksteder:

 • Zoo værksted
 • Køkken- og bageri værksted
 • Pedel værksted
 • Cykel- og autoværksted

Endvidere er der mulighed for at deltage i forskellige valgfagslinjer:

 • Kreativ design (Tekstil, Keramik eller Smykkefremstilling)
 • Sundhed (Fitness eller Kost og ernæring)

Skolelinjen – dansk, engelsk og matematik

Vi sikrer en undervisning, der er tilpasset den enkelte elev. Eleverne får viden om de fag de skal undervises i. De vil, som udgangspunkt, opnå undervisning i tre undervisningsfag, men skal som minimum vælge to. Det ene fag vil almindeligvis være dansk (aldersspecialiseret) eller matematik (aldersspecialiseret).

Lærerens grundfaglighed omfatter Pædagogik og lærerfaglighed.  Pædagogik og lærerfaglighed omfatter blandt andet læring og udvikling, almen undervisningskompetence og specialpædagogisk.

Eleverne vil opleve en lærer, der kan undervise, lede og støtte børn og unges udvikling.

De skal have lyst til selvstændigt at være på, men også at arbejde tæt sammen med andre mennesker.

Læreren planlægger og udvikler deres undervisning både fagligt og pædagogisk.

Erhvervslinjen – Praktikpladser

Vi etablerer praktikophold hos private og offentlige arbejdsgivere i lokalområdet.

Gennem praktikken får den enkelte beboer mulighed for at:

 • Få kendskab til arbejdsmarkedet på det generelle plan
 • Få kendskab til konkrete arbejdsfunktioner med henblik på erhvervsafklaring
 • At opøve individuelle kompetencer i relation til mødestabilitet, samarbejde, opgaveforståelse og arbejdsidentitet

Nogle praktikophold har karakter af arbejdsprøvning med henblik på afklaring af mulighederne for f.eks. fleksjob eller førtidspension.

Et praktikophold kan bestå af en enkel dags varighed eller alle ugens dage. Ligeledes kan praktikophold tidsmæssigt forløbe over nogle få uger eller flere måneder. Det er vigtigt, at praktikken afspejler den enkeltes behov. Vi samarbejder med en mangfoldighed af praktikværter og nye kommer hele tiden til.

Elite Smiley

Startskuddet har fået en Elite Smiley

Fødevarestyrelsens smiley ordning

Vi har haft besøg af Fødevarestyrelsen som kontrollerer ting som f.eks. opbevaring af madvarer, temperatur i køleskab, renlighed m.m. Da vi har opnået flere glade smileys i træk, er vi nu blevet tildelt en Elite Smiley, hvilket vi naturligvis er rigtig glade for.

Stor ros og en anerkendelse af den indsats som Startskuddets kok udfører i køkkenet på erhvervsskolen i Mern. Eleverne i dagtilbuddet, STU-elever samt virksomhedspraktikanter nyder godt af kokkens nærvær, ordentlighed og faglighed.

Hos Startskuddet tager vi fødevaresikkerhed meget alvorligt. Elite Smileyen får man når man minimum fire gange i træk har fået den storsmilende smiley, og hvis man ikke har haft anmærkninger på nogen kontrolrapport de seneste 12 måneder. Fødevarestyrelsen formulerer det selv sådan: ”Jo flere glade smileyer, jo bedre er virksomheden til at følge reglerne, som skal sikre at fødevaresikkerheden er i top”.

Elite Smileyen er synlig i køkkenet på erhvervsskolen i Startskuddet.

Klik på linket her under for at komme til Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse rapporten (eller klik på det lille billede).

https://www.findsmiley.dk/768919

Elite Smiley